You are here

Algemene voorwaarden

Versie 4. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18/01/2021.

De C-Lys website werd ontwikkeld door Xio in opdracht van de Belgische onderneming Pivotal Clinical BV met ondernemingsnummer BE0634985259 (hierna "Patient Journey" of "PJ"). PJ is verantwoordelijk voor het beheer van de C-Lys website en biedt u deze website en de informatie op deze website aan onder de hierna vermelde algemene voorwaarden.

Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch deze algemene voorwaarden. Gelieve deze website niet te bezoeken en niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met het privacybeleid of de algemene voorwaarden van deze website.

PJ (hierna C-Lys genoemd) heeft ten allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen. Daarom vragen wij u om bij elk bezoek aan onze website de algemene voorwaarden opnieuw te lezen zodat u op de hoogte bent van eventuele veranderingen of wijzigingen en kennis hebt genomen van de laatst geactualiseerde versie van de algemene voorwaarden.

 

2.1   Auteursrecht en Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) is, tenzij expliciet anders vermeld, eigendom van C-Lys en is beschermd door het auteursrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht. Zij mag kosteloos mits bronvermelding enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik.  Elke andere vorm van gebruik, verspreiding of publicatie in welke vorm dan ook is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van C-Lys.

 

2.2   Aansprakelijkheidsbeperking

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die C-Lys besteedt aan het samenstellen, publiceren en actueel houden van de informatie op deze website, is het mogelijk dat zich onjuistheden of onvolledigheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. C-Lys doet er alles aan om de informatie zo actueel mogelijk te houden, maar geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de actualiteit, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. C-Lys geeft ook geen garanties voor de goede werking van de website.

Daarom is het de verantwoordelijkheid van de bezoekers van de website om de informatie te controleren op juistheid en accuraatheid. Bezoekers van de website verklaren dat ze ermee instemmen om op eigen risico de website te bezoeken en te gebruiken.

Niemand van C-Lys of PJ, noch haar bestuurders, werknemers of tussenpersonen kunnen op gelijk welke wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou veroorzaakt zijn door of te wijten zijn aan de toegang tot of het gebruik van de website en zijn daarbij behorende informatie.

C-Lys (PJ) is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van virussen, aanvallen of andere technologisch schadelijke materialen die uw hardware, software, gegevens of enig ander materiaal in uw eigendom kunnen beschadigen door uw gebruik van onze website.

 

2.3   Contacteer uw huisarts of arts-specialist voor diagnose, therapie of medisch advies

De C-Lys website heeft als doel gebruikers te informeren. Alle aangeboden informatie op de C-Lys website is algemeen van aard en niet afgestemd op individuele personen of specifieke omstandigheden en kan niet als diagnose, therapie of medisch advies aangewend worden.

Bijgevolg erkent de websitegebruiker volledig te zijn geïnformeerd over het feit dat de informatie op de website van C-Lys op geen enkele manier de bedoeling heeft:

 • medisch advies te verstrekken
 • een diagnose te stellen
 • therapeutisch advies te verstrekken
 • het raadplegen, het advies of de aanbevelingen van een gezondheidswerker te vervangen.

Persoonlijke informatie en advies kan enkel door een arts of bevoegde dienst verschaft worden.  Voor adviezen over uw gezondheid raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts of behandelende arts-specialist.

 

2.4   Verstrekte informatie en gegevens

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen gebruikers zelf informatie en gegevens verzenden naar C-Lys. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de echtheid en accuraatheid van de gegevens die hij/zij inzendt. C-Lys is niet aansprakelijk of verantwoordelijkheid voor de echtheid en accuraatheid van gegevens ingezonden door gebruikers van de website.

Indien u informatie en/of gegevens aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat C-Lys deze gegevens opslaat in de databank en hiervan gebruik kan maken. U garandeert dat de informatie en/of gegevens (a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden, en (b) niet anderszins onrechtmatig is jegens derden.

C-Lys behoudt het recht om deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

2.4.1 Aan kandidaat-proefpersonen:

Voor studiespecifieke informatie doet C-Lys beroep op de informatie verkregen van de opdrachtgevers (de klanten van PJ). C-Lys kan daarom geen enkele verantwoordelijkheid nemen of garantie bieden met betrekking tot (echter niet beperkt tot) de accuraatheid, volledigheid, kwaliteit en juistheid van de advertentieteksten van de studies.

C-Lys faciliteert het rekruteren van deelnemers voor klinische studies. De diensten van C-Lys en PJ houden in (maar zijn niet beperkt tot) het adverteren van klinische studies, het verzamelen van contactgegevens en andere relevante persoonlijke gegevens, een eerste selectie op basis van beperkte criteria (inclusie- en exclusiecriteria), en het faciliteren van contact tussen een (voorgeselecteerde) kandidaat en een deelnemend onderzoekscentrum. Het valt buiten de bevoegdheid en diensten van C-Lys om te beslissen of een kandidaat ook effectief mag en kan deelnemen aan een klinische studie. Een mogelijke deelname wordt immers verder besproken en geëvalueerd door een deelnemend onderzoekscentrum.

C-Lys of PJ is bijgevolg niet verantwoordelijk voor:

 • Het niet, onvoldoende of onjuist verstrekken van informatie betreffende de studie door de onderzoeksarts en zijn onderzoekspersoneel aan de (kandidaat-)proefpersoon;
 • Het niet, onvoldoende of onjuist verstrekken van informatie door de (kandidaat-) proefpersoon aan C-Lys en/of aan de onderzoeker;
 • De kwaliteit, het aantal, en de geschiktheid van kandidaatproefpersonen die worden voorgeselecteerd door C-Lys. Voor meer informatie over de werkwijze wordt verwezen naar ‘doorverwijsbeleid’;
 • De door een onderzoeksarts genomen beslissing over het al dan niet uitnodigen van kandidaat-proefpersonen ter pre-screening;
 • De door een onderzoeksarts genomen beslissing tot het al dan niet insluiten van een kandidaat-proefpersoon in een studie;
 • De kwaliteit van de studies en de kwaliteit van de uitvoering ervan;
 • De kwalificaties en ervaringen van de onderzoekscentra en hun personeel;
 • De mogelijke voordelen en risico’s die de studies met zich meebrengen voor de proefpersonen in een studie;
 • Eventuele persoonlijke schade ontstaan als gevolg van deelname aan een studie;
 • De mogelijke financiële compensatie voor de proefpersonen voor deelname aan een studie;
 • Het persoonlijk resultaat voor de proefpersonen in de studies en het algemeen resultaat van de studies.

 

2.5   Melding van bijwerkingen

Deze website is niet bedoeld voor het melden van bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van medische producten of deelname aan een klinische studie. Als u, of iemand die u kent, mogelijk een neveneffect ervaart, neem dan contact op met uw arts en/of studie site om deze bijwerkingen te rapporteren.   

 

2.6    E-mail communicatie

Nadat u zich via het studiespecifieke aanmeldingsformulier heeft aangemeld, nadat u zich via het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven of nadat u het contactformulier heeft ingevuld op de C-Lys website stuurt C-Lys u een e-mail (bijvoorbeeld een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw aanmelding voor een specifieke studie). C-Lys gebruikt voor deze initiële e-mail en voor alle daaropvolgende e-mailcorrespondentie steeds het e-mail adres dat u bij de aanmelding of via het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief of via het contactformulier opgegeven heeft. Bij het gebruik van dit e-mailadres kan C-Lys ervan uitgaan dat u het bericht/de berichten ontvangen heeft. Ontvangt u deze e-mails desondanks niet, dan is C-Lys hier niet voor verantwoordelijk. 

 

2.7   Websites van derden

De website kan ook hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden bevatten, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Hoewel deze links of verwijzingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gekozen worden, draagt C-Lys geen verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van deze links en kan het dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks uit deze inhoud zou resulteren.

Indien u de websites van derden bezoekt is dit op uw eigen risico en gebeurt dit zonder toestemming van C-Lys. Door gebruik te maken van deze links weet u dat de juridische verklaring en de beleidsregels voor de privacy van de betreffende site van toepassing zijn en dat deze anders kunnen zijn dan die van C-Lys.

U kunt C-Lys niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

 

2.8   Gebruikers vanuit een ander rechtsgebied

De dienst- en productinformatie die C-Lys verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan C-Lys (PJ) onderworpen is. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot de website of het gebruik van de website.

 

2.9   Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent in België bevoegd.